06 Sida

Integritetsskydd

Denna sekretesspolicy är avsedd att ge dig information om hur dina uppgifter hanteras under ditt besök på vår webbplats: https://galanlogistics.pl, också när du kontaktar vårt företag och upprätthåller ekonomiska relationer med oss. Den ger dig den information som avses i artikeln 13 i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 från den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning – GDPR).

Vem är administratören?

Administratören av dina personuppgifter är ’’GALAN LOGISTICS’’ Sp. z o. o., ul. Szczecińska 26, 73-108 PL, Kobylanka, startkapital: 50 000,00 PLN, inskrivet till det polska företagsregistret Krajowy Rejestr Sądowy (Riksdomstolsregistret) vid Distriktsrätten Sąd Rejonowy i Szczecin, Näringsavdelning 8 för Riksdomstolsregistret med nummer KRS: 0000327253, polskt skatteidentifieringsnummer NIP: 8561811616; polskt företagsidentifieringsnummer REGON: 320648101. Du kan kontakta oss när som helst gällande behandlade personuppgifter via e-post till: kontakt@galanlogistics.pl, via telefon: +48 91 447 15 21 eller per post till adressen som anges ovan.

I vilket syfte samlar vi in dina uppgifter och hur vi hanterar dem?

 • för att utföra avtal som binder oss med dig eller kontrakt som binder oss med din arbetsgivare eller enhet som du samarbetar med (artikel 6 punkt 1 b eller f GDPR),
 • för att rekrytera personal (artikel 6 punkt 1 GDPR),
 • för att svara på e-postmeddelanden som du skickat, inklusive via kontaktformuläret eller telefon (artikel 6 punkt 1 GDPR),
 • för analytisk forskning, bestående särskilt av att studera och analysera aktivitet på vår webbplats, bedriva marknads- och opinionsundersökningar, vilket är vårt legitima intresse,
 • arkiv (bevis) i händelse av ett lagligt behov av att bevisa fakta, vilket är vårt legitima intresse,
 • för att utreda eller försvara fordringar som är genomförandet av administratörens berättigade intresse.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Vi hanterar följande personuppgifter:

uppgifter överlämnade frivilligt

 • för att utföra kontrakt behandlar vi nödvändiga uppgifter, och om du är en anställd, representant eller medarbetare med vår avtalspartner, dina personuppgifter överlämnas till oss från din arbetsgivare eller den enhet som du samarbetar med,
 • för att genomföra rekryteringsprocessen behandlar vi personuppgifter som finns i din rekryteringsansökan,
 • för att svara på meddelandet som skickats av dig via kontaktformuläret, per telefon eller e-post.

uppgifter samlade in automatiskt

När du besöker vår hemsida samlar vi in följande information: din IP-adress, URL adress, enhets-ID, hur mycket tid spenderas på enskilda sidor, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för användning av webbplatsen, skärmupplösning, operativsystemtyp och -version samt annan information.

Är det obligatoriskt att överlämna uppgifter?

Att överlämna personuppgifter är helt frivilligt. Men i en situation där grunden för hanteringen av personuppgifter är samtycke, kommer dess brist att hindra oss från att vidta de åtgärder som detta samtycke rör. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst, men detta kommer inte att påverka lagligheten av hanteringen av dina personuppgifter av oss, som vi gjorde på grundval av ditt samtycke innan de återkallas.

Hur länge hanterar vi personuppgifter?

Beroende på syftet, hanterar vi dina personuppgifter under följande perioder:

 • utföra kontrakt – under perioden för utförandet av kontraktet, som du har ingått med oss eller som din arbetsgivare eller enhet har ingått med oss, med vilken du samarbetar/representerar, såväl som för perioden för begränsning av fordringar enligt avtalet,
 • rekrytering – fram till slutet av rekryteringen för den tjänst som du ansöker om, och om du har uttryckt ett separat samtycke till hantering av dina uppgifter i syfte med framtida rekryteringar, kommer vi att lagra dina uppgifter under 1 år från det datum då de samlades in,
 • ge svar – under perioden för att upprätthålla våra nuvarande relationer (t.ex. svara på frågor, presentera erbjudanden, utbyta korrespondens) och efter avslutandet av relationen under perioden för arkivering av våra interna behov,
 • hålla statistik – tills invändning, men inte längre än under en period av 50 månader från din senaste aktivitet på webbplatsen,
 • för arkivering – under den period som krävs för att utföra det,
 • utreda eller försvara mot fordringar – under den tid som krävs för att uppnå detta mål.

Webbkakor

Vår webbsida använder webbkakor för att anpassa webbsidans innehåll efter dina individuella behov och preferenser. Webbkakor är textfiler som lagras på din slutanordning (t.ex. dator, surfplatta, smartphone) och som kan läsas av vårt IT-system.

Under ditt första besök på webbplatsen dyker det upp information om användning av webbkakor. Du får spärra webbkakor och förbli anonym dock webbplatsen kan då inte identifiera dina preferenser. Att begränsa tillgång till webbkakor kan därför påverka några av webbplatsens funktioner. Användning av webbplatsen utan att ändra inställningarna för webbkakor, innebär att de kommer att sparas på ditt enhets minne.

 • Analys och statistik. Skapa analyser och statistiker om hur webbsidan används. I detta avseende använder vi analysverktyg från Google Analytics som samlar in information om ditt besök på webbplatsen, t.ex. sidor som har besökts, den tid du är på webbplatsen eller övergången mellan enskilda undersidor. Vi använder Google LLC- webbkakor för Google Analytics-tjänsten.
 • Marknadsföring. Vi använder marknadsföringsverktyg som Google Ads och Facebook Pixel för att rikta reklam till dig. Detta innebär användning av kakor från Google LLC och Facebook.
 • Sociala nätverkssajter. Vi ger möjlighet att använda sociala nätverkssajter. Användningen av dessa funktioner innebär användning av kakor från sociala nätverksadministratörer som Facebook, Google+, Linkedin.
 • Egna webbkakor. Vi använder egna webbkakor för att webbplatsen ska fungera korrekt. Dessa inkluderar kakor som gör att användaren kan kommas ihåg i en session eller, beroende på de valda alternativen, från session till session. Deras uppgift är att hjälpa till att lösa säkerhetsproblem och följa reglerna.
 • Serverloggar. Att använda webbplatsen innebär att skicka frågor till servern som webbplatsen är lagrad på. Varje fråga som riktas till servern sparas i serverns loggar. Loggar inkluderar bland annat: din IP-adress, serverdatum och tid, information om webbläsaren och operativsystemet du använder. Loggar sparas och lagras på samma server som webbplatsen är placerad på. Uppgifterna som sparats i serverloggarna används inte av oss för identifieringsändamål. Serverloggar är endast hjälpmaterial som används för att administrera webbplatsen, och deras innehåll avslöjas inte för någon utom personer som har behörighet att administrera servern. GALAN LOGISTICS använder vanligtvis inte serverloggar.

Vi använder marknadsförings- och analysverktyg från andra leverantörer som använder kakor på vår webbplats. Leverantörerna av dessa verktyg är Google LLC (Google Analitycs, reCAPTCHA) oraz Facebok Inc. (Facebook Pixel). För mer information om kakor från ovan nämnda leverantören, se deras sekretesspolicy. Vissa av de ovannämnda leverantörerna kan lagra dina uppgifter utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I sådana situationer kommer de att överföras endast till länder som ger tillräckligt skydd (enligt Europaparlamentets och rådets direktiv från den 12 juli 2016 om skydd av privatlivet i EU och Förenta staterna) och till länder som inte ger en tillräcklig skyddsnivå endast om tillräckliga skyddsåtgärder tillhandahålls, inklusive baserat på standardkontraktsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen. Du har rätt att få en kopia från oss om personuppgifter som överförts till ett tredje land.

Dina rättigheter

I samband med att vi hanterar dina personuppgifter har du ett antal rättigheter. Du kan fråga oss om dina rättigheter genom att kontakta oss via e-post: kontakt@galanlogistics.pl, per telefon på +48 91 447 15 21 eller per post.

Du har rättigheter till:

 • tillgång till personuppgifter och rätten att korrigera dem, bortta och behandlings begränsa dem. Om hanteringen är vårt berättigade intresse har du rätt att invända mot hantering av dina personuppgifter,
 • grunden för hantering av dina personuppgifter är samtycke och har du rätt att dra tillbaka det samtycke. Återtagande av samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen som utförs på grundval av samtycke innan dess återkallelse,
 • i den utsträckning som grunden för hantering av dina personuppgifter är samtycke, har du också rätt att överföra data, dvs att be oss att ta emot dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt format,
 • lämna in ett klagomål till tillsynsorganet när du anser att dina personuppgifter hanteras på olagligt sätt.

Reglerna för implementering av de angivna rättigheterna beskrivs i detalj i artikeln 16–21 GDPR. Vi rekommenderar att ta del av dessa regler. För vår del vill vi klargöra att de ovannämnda rättigheterna inte är absoluta och kommer inte att användas vid all behandling av dina personuppgifter.

Du har alltid en av de rättigheter som anges ovan – om vi, vid behandling av dina personuppgifter bryter mot reglerna om skydd av personuppgifter har du möjlighet att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

Du kan alltid kontakta oss med en begäran om att ge information om vilken information vi har om dig och hur vi hanterar dem. Det räcker att du skickar ett meddelande till e-postadressen (angiven ovan) eller skriftligt till vårt kontor.

Sekretess för dina personuppgifter

GALAN LOGISTICS garanterar sekretess för alla personuppgifter som kommer in till oss. Vi garanterar alla säkerhetsåtgärder och skydd av personuppgifter. Personuppgifter samlas in av oss med vederbörlig noggrannhet och skyddas ordentligt mot åtkomst av obehöriga personer.

GALAN LOGISTICS garanterar att personuppgifter:

 • hanteras enlighet lagen, rättvist och tillgängligt för den registrerade;
 • samlas in för specifika, uttryckliga och legitima ändamål och inte behandlas vidare på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål;
 • är adekvata, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt för de syften dem hanteras;
 • är korrekta och uppdaterade,
 • lagras i en form som tillåter identifiering av den registrerade under en period som inte är längre än nödvändigt för de syften som uppgifterna hanteras;
 • hanteras med säkerhet, inklusive skydd mot obehörig eller olaglig hantering och oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada, genom lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder.

GALAN LOGISTICS baserar hanteringen av personuppgifter på följande skäl:

 • laglighet – vi bryr oss om att skydda sekretess och hantera personuppgifter enligt laget;
 • säkerhet – vi tillhandahåller en tillräcklig säkerhetsnivå för personuppgifter genom att ständigt vidta åtgärder på detta område;
 • Individuella rättigheter – vi ger möjlighet vars personuppgifter behandlas, att utöva sina rättigheter och utöva dessa rättigheter;
 • ansvar – vi tillhandahåller korrekt dokumentation om hur vi uppfyller skyldigheter angående skydd av personuppgifter.

Dina personuppgifter kan överföras till behöriga organ i den utsträckning som krävs enligt lag, samt till enheter som utför tjänster för oss baserat på våra kontrakt, inklusive ekonomisk redovisning tjänster, leverans av IT, juridiska, skatte-, revisions- och inkassotjänster, arkiveringstjänster, transporttjänster samt reklam- och marknadsföringstjänster.

Alla enheter som har tillgång till personuppgifter garanterar att hantera dem enligt lag.