02 Tjänster

Transport av farligt gods (ADR)

Vi följer det internationella ADR-direktivet som gäller vägtransport av farligt gods. Vi organiserar transport av farligt gods när det gäller:

  1. val av lämpligt transportfordon,
  2. tillgänglighet av alla fordon mellan 1T och 24T,
  3. snabba, effektiva leveranser som är alltid i tid,
  4. fullständig rådgivning från vår kompetenta personal.

Explosiva
ämnen

Brandfarliga gaser

Ej brandfarliga gaser

Toxiska gaser

Brandfarliga vätskor

Brandfarliga
fasta ämnen

Självantändande
ämnen

Som reagerar farligt
med vatten

Oxiderande ämnen

Organiska
peroxider

Giftiga ämnen

Smittförande ämnen

Radioaktiva ämnen

Frätande ämnen

Farliga ämnen